Το εκλογικό σύστημα και οι βασικές ρυθμίσεις για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας ορίζονται στο Σύνταγμα, στα άρθρα 39 μέχρι 45. Στο άρθρο 39 ορίζεται ότι ο Πρόεδρος αναδεικνύεται μέσω καθολικής μυστικής ψηφοφορίας και η εκλογή του, με βάση το άρθρο 40, επιτυγχάνεται όταν διασφαλίσει πέραν του 50% των έγκυρων ψήφων. Εφαρμόζεται, δηλαδή, σύστημα απόλυτης πλειοψηφίας. Σε περίπτωση που το μερίδιο των υποψηφίων είναι μικρότερο του απαιτουμένου, διεξάγεται επαναληπτική εκλογή την ίδια μέρα της επομένης εβδομάδας με τη συμμετοχή των δυο υποψηφίων που πήραν τις περισσότερες ψήφους. Εκλέγεται αυτός που θα πάρεις τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση που στη μία ή στην άλλη εκλογή παρουσιάζεται ένας μόνο υποψήφιος, τότε αυτός ανακηρύσσεται εκλεγείς. Στο άρθρο 41 αναφέρεται πως αν εξαιτίας έκτακτων ή απρόβλεπτων συνθηκών όπως σεισμού, πλημμυρών ή επιδημίας δεν γίνει δυνατή η διεξαγωγή της εκλογής, αυτή πραγματοποιείται την ίδια μέρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας.

Τα προσόντα που πρέπει να κατέχει κάθε υποψήφιος περιορίζονται στην ιθαγένεια – να είναι πολίτης της Δημοκρατίας, στην ηλικία – να έχει συμπληρώσει το 35ο έτος, σε θέματα λευκού ποινικού μητρώου – να μην έχει καταδικαστεί για “αδίκημα ατιμωτικόν ή ηθικής αισχρότητος ή δεν έχει στερηθή της εκλογιμότητος” με απόφαση δικαστηρίου. Τέλος, απαιτείται να μην πάσχει διανοητικά κατά τρόπο που να μην μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Το αξίωμα του Προέδρου είναι ασυμβίβαστο με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο αξίωμα ή θέση, συμπεριλαμβανομένου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ δεν μπορεί να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα ή να επιδίδεται σε οποιαδήποτε εργασία, επικερδή ή μη.

Η εγκατάσταση εκλεγέντος στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται με τη διαβεβαίωση του ενώπιον της Βουλής των αντιπροσώπων. Αμέσως στη συνέχεια αναλαμβάνει τα καθήκοντα του, για θητεία η οποία έχει διάρκεια ακριβώς πέντε χρόνια. Για να γίνει η εγκατάσταση του νέου Προέδρου την ημέρα εκπνοής της θητείας του απερχομένου Προέδρου, οι εκλογές πρέπει να διεξάγονται πριν από την ημέρα αυτή κατά τρόπο που να παρέχεται χρόνος για τη διαβεβαίωση ενώπιον της Βουλής και εγκατάσταση του. Σε περίπτωση που γίνεται αναπληρωματική εκλογή Προέδρου, η θητεία του νεοεκλεγέντα είναι ίση με την εναπομείνασα θητεία του Προέδρου τον οποίο διαδέχεται.

Αναπληρωματική εκλογή πρέπει να διεξαχθεί μέσα σε 45 μέρες από την κένωση του αξιώματος του Προέδρου της Δημοκρατίας.