Έτος Επαρχία Υποψήφιος Κόμμα Σειρά Ψηφο- δελτίου Κατάταξη Εκλέγηκε Σταυροί Γένος
Έτος district candidateName candidateParty Elected gender