Στις σελίδες ΕΚΛΕΚΤΩΡ θα βρείτε πληροφορίες και δεδομένα για την πολιτική και τις εκλογές στην Κύπρο. Περιλαμβάνουν στατιστικές και χάρτες, μελέτες και αναλύσεις, πληροφοριακό, διαφημιστικό και άλλο υλικό. Στηρίζονται στο ομώνυμο πρόγραμμα που άρχισε το 1987 και αποτέλεσε την πρώτη ηλεκτρονική τράπεζα για εκλογές και πολιτική στην Κύπρο. Η έκδοση στο διαδίκτυο παρέχει δυνατότητα διάδρασης για την παρουσίαση θεματικών χαρτών και την ανάκληση δεδομένων, πληροφοριών και άλλων τεκμηρίων.

Παρατηρήσεις, απόψεις και εισηγήσεις είναι ευπρόσδεκτες στη διεύθυνση eklektorcy@gmail.com.

Στόχος

Το πρόγραμμα ΕΚΛΕΚΤΩΡ άρχισε το 1987 με στόχο τη συλλογή και ταξινόμηση στοιχείων, πληροφοριών και κάθε είδους τεκμηρίων για τις εκλογές στην Κύπρο. Με εργασία πολλών χρόνων και διαρκή ενημέρωση συγκροτήθηκε σε μια μοναδική τράπεζα τεκμηρίων. Η συστηματική ταξινόμηση και η οργάνωση του υλικού δίνει τη δυνατότητα να τεθεί στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, μέσα από δομή φιλική στο χρήστη. Ο στόχος επιτυγχάνεται, αφού ο απλός πολίτης, ο ειδικός ερευνητής, αλλά και ο καθένας έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για ενημέρωση ή μελέτη.

Περιεχόμενο

Το αρχικό υλικό αποτελούσαν τα λεπτομερή αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία, από το 1981 μέχρι σήμερα. Σταδιακά, συστηματοποιήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα αποτελέσματα για τις προεδρικές και τις βουλευτικές εκλογές, για την περίοδο που αρχίζει από τις πρώτες προεδρικές εκλογές του 1959. Δημογραφικά δεδομένα από τις απογραφές πληθυσμού εμπλούτισαν τη συλλογή, προσθέτοντας νέα διάσταση στις αναλύσεις.

Στο πρόγραμμα ΕΚΛΕΚΤΩΡ θα περιλάβουμε επίσης ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και πληροφοριών με τα λεπτομερή αποτελέσματα και άλλο υλικό από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα περιλάβουμε επίσης σταδιακά αποτελέσματα και τεκμήρια για τις εκλογές για ανάδειξη της ηγεσίας των Τουρκοκυπρίων στο τμήμα της Κύπρου που κατέχει από το 1974 ο τουρκικός στρατός. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν παράλειψη η απουσία δημογραφικών και άλλων δεδομένων. Προέρχονται από καταγραφές εκλογέων και απογραφές πληθυσμού, όπως, φυσικά, από εκλογικούς καταλόγους και αποτελέσματα.

Αναδρομή

Πρωτοποριακό χαρακτηριστικό για το πρόγραμμα ΕΚΛΕΚΤΩΡ είναι η χρήση, από το 1990 του λογισμικού MapInfoÓ  για την οργάνωση και χαρτογράφηση των πληροφοριών. Πρόσφερε τη δυνατότητα παρουσίασης αποτελεσμάτων με ψηφιακούς θεματικούς χάρτες και ανάλυση που σε μερικές περιπτώσεις προχωρούσε μέχρι το επίπεδο της οδού.

Πέρα από την ηλεκτρονική μορφή των πληροφοριών για τον πληθυσμό και τις εκλογές, το πρόγραμμα περιλαμβάνει άφθονο υλικό τεκμηρίωσης, σε χαρτί, ήχο και εικόνα. Συνίσταται από εκλογικά προγράμματα, αφίσες, εφημερίδες και αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφίες, κασέτες με χιλιάδες ώρες ακουστικού και οπτικοακουστικού υλικού και άλλα συναφή έγγραφα.

Ένας σημαντικός στόχος που είχε τεθεί από την αρχή, το 1989, ήταν η δημιουργία των προϋποθέσεων για πρόσβαση στις πληροφορίες μέσω της τηλεφωνικής γραμμής. Η εξέλιξη του Διαδικτύου προσφέρει σήμερα ακόμα πιο πολλές δυνατότητες για υλοποίηση της ιδέας που είχαμε οραματιστεί.

Η έκδοση του προγράμματος ΕΚΛΕΚΤΩΡ στο Διαδίκτυο άρχισε το 2001 με βασικό υλικό. Κύριο στοιχείο του ήταν η διαδραστική παρουσίαση εκλογικών αποτελεσμάτων σε θεματικούς χάρτες για την Κύπρο. Το συμπλήρωνε πλήρης βάση δεδομένων με όλους τους υποψήφιους βουλευτές, με δυνατότητα αναζήτησης βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων (φύλου, κατάταξης και άλλων. Ολοκληρώνεται με γραφήματα, πίνακες δεδομένων και αναλύσεις για εκλογές και δημογραφία.

Αλλαγές στην τεχνολογία επηρέασαν με το χρόνο τη λειτουργικότητα των ιστοσελίδων μας και επέβαλαν τον παρόντα, νέο σχεδιασμό.

Πηγές αναφοράς και βοηθήματα

Για την ετοιμασία των πληροφοριών της Η-ΕΚΛΕΚΤΩΡ χρησιμοποιήθηκε υλικό από πρωτογενείς πηγές, όπως

  • επίσημα εκλογικά αποτελέσματα,
  • εκλογικά προγράμματα κομμάτων και υποψηφίων,
  • δημοσιεύματα στον Τύπο,
  • επίσημες στατιστικές,
  • αποτελέσματα απογραφών πληθυσμού και
  • εγγραφές προγραμμάτων από ραδιόφωνο και τηλεόραση
  • φωτογραφίες και
  • άλλα

Συλλέγηκαν, επίσης, άρθρα, μελέτες, συνεντεύξεις και άλλα κείμενα αναλύσεων.

Αυτός ο όγκος υλικού προσφέρεται στον καθένα για ενημέρωση και στους ειδικούς για εκμετάλλευση, για σκοπούς μελέτης ή ειδικής έρευνας.

Το έργο που παραδίδεται εδώ αποκτά ιδιαίτερη αξία επειδή οι πληροφορίες και τα δεδομένα που παρουσιάζει είναι δυσεύρετα και συχνά απροσπέλαστα. Ουδεμία συστηματική προσπάθεια συλλογής είναι γνωστή. Γι’ αυτό, ελπίζουμε σταδιακά να εμπλουτιστεί το υλικό του έργου ΕΚΛΕΚΤΩΡ με μέρος του τεράστιου όγκου τεκμηρίων που λείπει από εδώ!